Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti a má štyroch členov. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne predseda a podpredseda predstavenstva, alebo spoločne aspoň traja členovia predstavenstva.

Zloženie Predstavenstva spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.:

 

Ing. Roman Sporina- predseda predstavenstva

 

Ing. Marcel Pernica- podpredseda predstavenstva

 

Ing. Miroslav Tamáš- člen predstavenstva

 

 

Ing. Stanislav Bár- člen predstavenstva