Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Dozorná rada

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti a má šesť členov. V kompetencií dozornej rady je  okrem iného aj na návrh akcionárov spoločnosti volenie prípadne odvolávanie členov predstavenstva. 

Zloženie Dozornej rady spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.:

JUDr. Mário Stručka, predseda dozornej rady
Mgr. Andrzej Martynek, podpredseda dozornej rady
Ing. Ján Horváth, člen dozornej rady
IngPetr Závodský člen dozornej rady
Ing. Anton Masár, člen dozornej rady
Tomáš Vachtl, člen dozornej rady