Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Vedenie spoločnosti

Orgány spoločnosti

V zmysle Stanov spoločnosti sú orgánmi spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.: 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Jeho pôsobnosť je vymedzená Stanovami spoločnosti.

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti a má štyroch členov. Členov dozornej rady volí, prípadne odvoláva na návrh akcionárov valné zhromaždenie spoločnosti. 

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti a má štyroch členov. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. V mene spoločnosti podpisuje a koná spolu predseda a podpredseda predstavenstva, alebo spoločne aspoň traja členovia predstavenstva.