Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Členstvo v organizáciách

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., je členom troch informačných a záujmových organizácií: Občianskej informačnej komisie Bohunice (OIK), Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska (ZZES) a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS). 

Občianska informačná komisia Bohunice (OIK)

Občianska informačná komisia (ďalej len „OIK“) bola založená s cieľom pravdivo a objektívne informovať o všetkých aspektoch výstavby, prevádzky, rekonštrukcií, vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky, skladovania a spracovania vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívneho odpadu s cieľom viesť otvorený dialóg  o mierovom využívaní jadrovej energie.

Účelom  OIK  je zlepšenie informovanosti verejnosti regiónu tvoreného oblasťou ohrozenia jadrovými zariadeniami v lokalite Jaslovské Bohunice, kde pôsobia: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (ďalej len JAVYS), Slovenské elektrárne, člen skupiny ENEL a. s. (ďalej len SE - Enel), Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. (ďalej len JESS), o všetkých jeho aspektoch a vplyve na životné prostredie, a to prostredníctvom delegovaných zástupcov  SE - Enel , JAVYS, JESS a ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OIK má 16 členov, ktorú tvoria:

  1. 3 zástupcovia obcí, na ktorých území sa nachádzajú jadrové zariadenia,
  2. 2 zástupcovia obcí  z prvého pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného prvou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,
  3. 3 zástupcovia obcí z druhého pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného druhou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,
  4. 3 zástupcovia obcí z tretieho pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného treťou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,
  5. 5 zástupcovia  jadrových zariadení pôsobiacich v  lokalite Jaslovské Bohunice v pomere 2 zástupcovia za JAVYS, 2 zástupcovia za SE – Enel a 1 zástupca JESS.

www.zmo.sk/node/84

 

Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenka (ZZES)

Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska (ďalej len „ZZES") je dobrovoľná záujmová organizácia. Je organizáciou nezávislou, združujúcou zamestnávateľov v SR, ktorých predmetom činnosti je výroba a rozvod elektrickej energie (prípadne v kombinácii s tepelnou energiou) a s tým priamo súvisiace činnosti ako je výskum, projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení pre potreby energetiky. Zväz združuje tak právnické ako aj fyzické osoby z vymenovaných oblastí činnosti.

ZZES má 31 členských organizácií. Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. bola prijatá za riadneho člena ZZES dňa 13.5.2010 Valným zhromaždením ZZES.

Hlavnou úlohou zväzu je hájiť záujmy a zastupovať svojich členov pred orgánmi štátnej moci a inými orgánmi a organizáciami, koordinovať činnosti spojené s kolektívnym rokovaním a pri uzatváraní kolektívnych zmlúv. Významnú úlohu hrá zväz aj v otázkach legislatívy, pri tvorbe a novelizácii právnych predpisov, súvisiacich s činnosťou jej členov. Napomáha k zjednocovaniu formulácií a cieľov i následnom presadzovaní zásadných princípov legislatívy Európskej únie. Činnosť členov zväz podporuje aj prostredníctvom spolupráce s podobnými zahraničnými organizáciami, organizuje rôzne exkurzie, vzájomné konzultácie a stáže.

 www.zzes.sk

 

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS)

 

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ďalej len „ZSPS") je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca  svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov. Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. bola prijatá za pridruženého  člena ZSPS a dňom 13.03.2018 zaregistrovaná v evidencii členov zväzu v súlade so Stanovami ZSPS.

Cieľom Zväzu je vytvárať vhodné podnikateľské prostredie v oblasti stavebníctva podporujúce aktivity všetkých subjektov podnikajúcich v tejto oblasti.

   www.zsps.sk