Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Míľniky projektu

2016  
15.4.2016 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) vydalo Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, a.s. (JESS), záverečné stanovisko k projektu nového jadrového zdroja (NJZ) v lokalite Jaslovské Bohunice, v ktorom odporučilo realizáciu navrhovanej činnosti z hľadiska jej vplyvov na životné prostredie.
2015  
25.-26.11.2015 Uskutočnilo sa verejné prerokovanie a cezhraničné konzultácie navrhovanej činnosti v Nemecku.
18.-19.11.2015 Uskutočnilo sa verejné prerokovanie a cezhraničné konzultácie navrhovanej činnosti v Rakúsku.
27.10.2015 Uskutočnilo sa verejné prerokovanie a cezhraničné konzultácie navrhovanej činnsoti v Maďarsku.
23.9.2015 V nadväznosti na zverejnenie správy sa uskutočnilo verejné prerokovanie navrhovanej činnosti na úrovni dotknutých obcí, ktoré sa konalo v kultúrnom dome vo Veľkých Kostoľanoch.
02.09.2015 Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo Správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
2014  
30.09.2014 Ministerstvo hospodárstva SR vydalo Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia „Nový jadrový zdroj Jaslovské Bohunice s výkonom do 1200 MWe“.
30.07.2014 Jadrová energetická spoločnosť požiadala Ministerstvo hospodárstva SR o vydanie Osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia.  
26.05.2014 Ministerstvo životného prostredia SR vydalo požadovaný Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti, určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
13.03.2014 Prostredníctvom MŽP SR bol Zámer odoslaný aj okolitým krajinám, ktoré majú taktiež možnosť oboznámiť sa s týmto dokumentom.
11.03.2014 Predložený Zámer pre navrhovanú činnosť bol zverejnený na enviroportáli Ministerstva životného prostredia SR.
05.03.2014 V rámci predprojektovej fázy projektu NJZ spoločnosť JESS odovzdala Ministerstvu životného prostredia Zámer na navrhovanú činnosť. Ide o prvý dokument určený k pripomienkovaniu dotknutých obcí, orgánov verejnej správy i širokej verejnosti.
2013  
26.09.2013 Na konferencii "Bezpečná dodávka energie (Secure Energy Supply)" - SES 2013 generálny riaditeľ informoval o ďalšom mílniku projektu Nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovských Bohuníc, ktorým je začatie procesu EIA.
04.09.2013 Bola podpísaná zmluva so spoločnosťou AMEC, čím sa začal proces EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
24.04.2013 Na medzinárofnej konferencii ENKO 2013 prezentoval generálny riaditeľ Ing. Šabík  tému „Nový jadrový zdroj – závery FS a ďalší postup“.
15.01.2013 Spoločnosti JESS, JAVYS, ČEZ, ČEZ Bohunice a Rosatom podpísali Memorandum o porozumení.
2012  
28.11.2012 Na seminári „Aktuálne projekty v jadrovoenergetickej lokalite Jaslovské Bohunice“, ktorý sa konal vo Veľkých Kostoľanoch, generálny riaditeľ spoločnosti JESS prezentoval súčasné aktivity a predpokladaný vývoj projektu nového jadrového zdroja. Seminár organizovala OIK Bohunice v spolupráci so ZMO región J. Bohunice.
28.09.2012 Na zasadnutí OIK Bohunice vo Veľkých Kostoľanoch generálny riaditeľ oboznámil jej členov s hlavnými závermi a odporúčaniami zo Štúdie realizovateľnosti projektu NJZ.
27.09.2012 Na medzinárodnej konferencii Secure Energy Supply (SES 2012) generálny riaditeľ spoločnosti JESS  uviedol hlavné závery zo Štúdie realizovateľnosti a informoval o stave prípravy výstavby novej jadrovej elektrárne na Slovensku.
26.07.2012 Bola vypracovaná Štúdia realizovateľnosti, ktorá posudzuje kľúčové aspekty projektu NJZ a tvorí nevyhnutný základ pre ďalšie posudzovanie projektu.
2011  
24.11.2011 Podpis Zmluvy o dielo na vypracovanie Štúdie realizovateľnosti a súvisiacich štúdií pre Projekt NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice.
september 2011 Doručenie ponúk do súťaže na výber Zhotoviteľa Štúdie realizovateľnosti.Ukončený výber Zhotoviteľa Štúdie realizovateľnosti.
júl 2011 Zaslanie súťažných podkladov na vypracovanie Štúdie realizovateľnosti desiatim vybraným uchádzačom.Uzatvorenie zmluvy o dielo na vyhotovenie Štúdie posúdenia seizmicity a geologických pomerov pre Projekt NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice.
máj 2011 Záverečné hodnotenie informačných balíčkov zaslaných od šiestich dodávateľov NJZ na základe dokumentu Request for Information, ktoré tvoria jeden zo základných podkladov na spracovanie Štúdie realizovateľnosti.
apríl 2011 Odsúhlasený model uzatvorenia zmluvy a spracovania Štúdie realizovateľnosti.
2010  
november/december 2010 Obdržali sme informačné balíčky od všetkých oslovených potenciálnych dodávateľov  ako základný podklad pre spracovanie Štúdie uskutočniteľnosti.
10.08.2010 Vedenie spoločnosti rozhodlo  o spracovaní časti Štúdie realizovateľnosti vlastnými silami – posúdením a využitím vlastných a verejne dostupných informačných zdrojov a informácií z informačných balíčkov od dodávateľov.
august 2010 Boli oslovení všetci potenciálni dodávatelia hlavného kontraktu, ktorým bol súčasne zaslaný dokument otázok k ich projektom. Informácie od dodávateľov sú potrebné pre spracovanie Štúdie realizovateľnosti a proces posúdenia vplyvu na životné prostredie EIA.
máj/jún 2010 Uskutočnili sa rokovania a obhliadky lokality Jaslovské Bohunice možnými dodávateľmi hlavného kontraktu.
2009  
31.12.2009 Zápis spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. do Obchodného registra SR spoločnosti.
09.12.2009 Uznesenie vlády SR č. 893/2009
Vláda SR schválila založenie energetického podniku Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., bude zodpovedná za prípravu, výstavbu a prevádzku nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.
04.11.2009 Európska komisia schválila navrhované vytvorenie spoločného podniku Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., ktorej akcionármi sú spoločnosti ČEZ Bohunice a. s., a Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
29.05.2009 Pri príležitosti 4. zasadnutia Európskeho jadrového fóra v Prahe zástupcovia energetických spoločností JAVYS a ČEZ podpísali akcionársku zmluvu, ktorá umožní založenie spoločného podniku na výstavbu NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice na Slovensku. 
27.05.2009 Uznesenie vlády SR č. 408/2009
Návrh postupu založenia spoločného podniku JAVYS, a. s., a ČEZ, a. s.
2008  
17.12.2008 Uznesenie vlády SR č. 948/2008 
Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice.
07.05.2008  Uznesenie vlády SR č. 275/2008
Návrh možností zabezpečenia výstavby NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice.