Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Riadenie projektu

Štúdia realizovateľnosti poskytuje detailný popis riadenia projektu NJZ a zodpovedností zúčastnených subjektov v rôznych fázach projektu ako aj návrh personálneho zabezpečenia projektu a jeho štruktúry. Na základe skúseností zhotoviteľa štúdie, získaných z rozsiahlych energetických projektov, celý projekt by mal byť riadený jednou organizačnou jednotkou vytvorenou v rámci organizačnej štruktúry JESS. Táto organizačná jednotka musí prevziať zodpovednosť za celý projekt počas všetkých jeho etáp. Špecializované inžinierske/konzultačné spoločnosti by mali poskytnúť JESS podporu pri vykonávaní činností, ako sú koordinácia projektu, prieskum staveniska, zber vstupných údajov o stavenisku, príprava kompletnej povoľovacej dokumentácie, časové plánovanie, zabezpečovanie kvality, žiadosti o licencovanie a povoľovanie, technický dozor, dohľad nad projektovým inžinieringom, výstavbou a uvádzaním do prevádzky. Celková potreba ľudských zdrojov v okamihu začiatku výstavby môže pre jeden blok predstavovať okolo 300 pracovníkov na strane JESS a až 150 ďalších, externých pracovníkov špecializovaných spoločností. Celkový počet zamestnancov JESS počas prevádzky je odhadnutý na 650 zamestnancov.

Vzhľadom k počtu požadovaných kvalifikovaných pracovníkov JESS a k situácii na trhu špecializovaného technického personálu by mali byť procesy náboru a odbornej prípravy (najmä personálu prevádzky a údržby) začaté s dostatočným predstihom.