Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Informácia o stavenisku

Posúdenie seizmicity a geologických pomerov

Súčasťou posúdenia vhodnosti lokality NJZ z hľadiska seizmicity a geologických pomerov bolo vypracovanie štúdie "Posúdenie seizmicity a geologických pomerov pre projekt NJZ EBO - Predbežná správa", ktorá skonštatovala, že v danej etape prác neboli zistené skutočnosti vylučujúce, alebo podstatne sťažujúce realizáciu NJZ. V prvej polovici roku 2013 bude dopracovaná Záverečná správa, ktorá podľa nových geologických prieskumov, geofyzikálnych meraní a podľa najnovších metodík detailne ocení seizmické a geologické pomery lokality a následne bude iniciovaná medzinárodná previerka MAAE na verifikáciu vyhodnotenia seizmických a geologických podmienok.

 

 

 

Pripojenie NJZ do elektrizačnej sústavy SR

Pripojenie do elektrizačnej sústavy je realizovateľné pri vybudovaní novej rozvodne v lokalite Jaslovské Bohunice prostredníctvom blízkych 400 kV vedení pri súčasnom posilnení rozvodnej stanice Križovany, medzinárodného prepojenia prenosovej sústavy SR a podporných služieb pre reguláciu elektrizačnej sústavy.

Ďalšie kroky v tejto oblasti budú koordinované v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou.

 

Umiestnenie NJZ

V rámci štúdie boli pre umiestnenie NJZ na záujmovej ploche uvažované štyri schémy umiestnenia jadrovej elektrárne, a to s dispozične najväčším pôdorysom elektrárne vo verzii jednobloku a dvojbloku, s variantným umiestnením na voľnej ploche a na ploche vyraďovaných objektov JE A1 a V1. Jednotlivé možnosti umiestnenia NJZ boli analyzované z hľadiska dispozičného, technického, ekonomického, environmentálneho a časového aspektu prípravy záujmovej plochy.

Z hľadiska vyhodnotenia legislatívnych požiadaviek SR a vylučujúcich kritérií pre umiestnenie jadrových zariadení v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť sú všetky uvažované umiestnenia vyhovujúce. Na základe posúdenia dodatočných kritérií sa najvhodnejšími javia umiestnenie jednobloku a dvojbloku, oba na voľnej ploche, pričom pomocné plochy pre výstavbu by boli umiestnené na ploche po vyradených objektoch JE A1 v majetku JESS.

Súvisiace a vyvolané investície

Štúdia analyzovala využiteľnosť zdrojov v blízkom okolí a lokalite výstavby NJZ, využiteľnosť existujúcich stavieb, infraštruktúry, systémov, zariadení z lokality elektrární Bohunice a okolia s možnosťou využitia pre výstavbu alebo prevádzku NJZ. Rovnako boli spracované návrhy nových stavieb, systémov a zariadení.

Cieľom bolo definovať hranice staveniska v rámci záujmovej plochy pri rešpektovaní umiestnenia NJZ, najmä s ohľadom na umožnenie:

Preprava nadmerných a nadrozmerných komponentov

Štúdia preukázala, že pre transport nadrozmerných a ťažkých komponentov môže byť použitá cestná preprava z prístavu Bratislava do lokality výstavby, alebo kombinovaná vodná a pozemná doprava s využitím rieky Dunaj a Váh.

Odporúčané je využitie kombinovaného spôsobu dopravy z dôvodu jednoduchšej a lacnejšej realizácie potrebných úprav transportnej trasy.

Prívod surovej vody a odvod odpadových vôd

Štúdia analyzovala spôsob zásobovania NJZ surovou vodou a odvod odpadových vôd z pohľadu technicko-ekonomických a environmentálnych kritérií.

Surová voda bude dodávaná z vodnej nádrže Sĺňava. Množstvo 5 m3/s, predbežne potvrdené Slovenským vodohospodárskym podnikom, je dostatočné pre varianty do celkového výkonu 2400 MW a platí pre celú životnosť blokov, vrátane scenárov s nepriaznivými klimatickými zmenami.

Odvod odpadových vôd bude realizovaný do rieky Váh.