Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Časový plán

V rámci Štúdie realizovateľnosti boli analyzované činnosti, príslušná legislatíva, vrátane trvania aktivít a vzájomných väzieb, predpokladanej doby potrebnej pre inžinierske práce, vstupné údaje z informačných balíčkov poskytnutých potenciálnymi dodávateľmi a vstupné údaje z ostatných kapitol štúdie realizovateľnosti. Na základe tejto analýzy boli vypracované scenáre pre tvorbu časových plánov predprípravnej a prípravnej etapy projektu. Jednotlivé scenáre zohľadňujú možnosti financovania projektu, dodávateľského systému, objednávania komponentov s dlhou dobou dodania a blokového usporiadania.

Podľa súčasných znalostí a za predpokladu plnenia kľúčových míľnikov Projektu sa očakáva spustenie prvého bloku do skúšobnej prevádzky po roku 2025.