Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Súhrn informácií o procese EIA

1) Čo je posúdenie vplyvov na ŽP (EIA), z akých krokov sa skladá?

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA – Environmental Impact Assessment) je jedným z nástrojov environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Posúdenie vplyvov na životné prostredie vychádza zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a jeho účelom je komplexné zistenie, opísanie a vyhodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti, projekt nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice, na životné prostredie. ... pokračovať

2) Kto sú účastníci procesu?

Medzi účastníkov procesu patria - príslušný orgán, navrhovateľ, rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán, dotknutá obec, verejnosť, zainteresovaná verejnosť, odborne spôsobilá osoba, ostatní účastníci. ... pokračovať

3) Čo je ZÁMER a aký je jeho účel?

ZÁMER je prvým dokumentom spracovaným v procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení. Jeho účelom je v súlade so zákonom podať najmä základnú charakteristiku navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia územia, na ktorom sa má činnosť vykonávať, ako aj o stave územia, ktoré bude navrhovanou činnosťou ovplyvnené. Účelom ZÁMERU nie je podať podrobné alebo vyčerpávajúce informácie o environmentálnych vplyvoch navrhovanej činnosti, ale predstaviť navrhovanú činnosť, dotknuté územie, stav životného prostredia na dotknutom území a identifikovať potenciálne vplyvy tejto činnosti na životné prostredie a na ľudské zdravie vrátane vplyvov kumulatívnych a synergických.  ... pokračovať

4) Čo je SPRÁVA a aký je jej účel?

SPRÁVA  je podrobný hĺbkový dokument, ktorý obsahuje podrobné vyhodnotenie vplyvov nového jadrového zdroja na jednotlivé zložky životného prostredia a na zdravie obyvateľstva na základe vykonaných detailných analýz. Obsah a štruktúru SPRÁVY o hodnotení navrhovanej činnosti upravuje Príloha č. 11 k zákonu č. 24/2006 Z. z. ... pokračovať 

5) Aký metodický prístup je zvolený pre hodnotenie vplyvov na ŽP? Čo je obálková metóda?

Základným metodickým prístupom v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a  zvlášť v oblasti jadrovej energetiky je orientácia na bezpečnosť posúdenia. Spracovanie ZÁMERU a následne SPRÁVY o hodnotení navrhovanej činnosti je dôsledne podriadené konzervatívnemu prístupu. Prípadné vplyvy projektu nového jadrového zdroja na životné prostredie sú hodnotené z pohľadu ich najnepriaznivejších parametrov, čo umožňuje zaručiť, že postupy hodnotenia postihnú všetky vplyvy navrhovanej činnosti v ich potenciálnom maxime.... pokračovať

6) Čo je predmetom navrhovanej činnosti?

Navrhovanou činnosťou je výstavba 1 bloku PWR (Pressure Water Reactor) generácie III+ s čistým elektrickým výkonom do 1700 MWe v lokalite Jaslovské Bohunice vrátane všetkých súvisiacich plôch, stavebných objektov a technologických zariadení. Súčasťou činnosti je elektrárensky blok a jeho infraštruktúrne (elektrické a vodohospodárske) napojenie. Navrhovaná činnosť rieši všeobecne akceptovaný dopyt po tomto type zdroja (ako jadrového zdroja) vyjadrený v príslušných strategických dokumentoch Slovenskej republiky – Energetickou politikou SR 2014.  ... pokračovať

7) Kde bude navrhovaná činnosť umiestnená?

Rozsah plôch na umiestnenie všetkých súčastí navrhovanej činnosti je v SPRÁVE stanovený konzervatívne (svojím maximálnym možným rozsahom) a jeho reálny rozsah tak bude skôr menší. Navrhovaná činnosť bude situovaná na ploche bezprostredne nadväzujúcej na súčasný areál jadrových zariadení Jaslovské Bohunice, pričom sa čiastočne využijú aj uvoľňované plochy tohto areálu. ... pokračovať

8) S využitím akej technológie sa uvažuje v rámci projektu NJZ?

Nový jadrový zdroj bude realizovaný za využitia reaktora generácie III+. Táto generácia vychádza z osvedčených typov generácie II a predstavuje v súčasnosti najlepšiu dostupnú technológiu. Súhrn vlastností.  ... pokračovať

9) Aké sú základné technické  požiadavky/predpoklady NJZ?

Typ:                                                     tlakovodný reaktor (PWR)

Generácia:                                           III+

Celkový elektrický inštalovaný výkon:     jeden reaktorový blok s maximálnym čistým inštalovaným elektrickým

                                                           výkonom do 1700 MW

Prevádzková životnosť:                          60 rokov

Projekt bude riešený tak, aby bolo zabezpečené plnenie všetkých relevantných legislatívnych predpisov a bezpečnostných noriem v súlade s predpismi a požiadavkami ÚJD SR, IAEA a WENRA v priebehu celého životného cyklu elektrárne.

10) Kto bude dodávateľom?

Elektráreň s blokmi PWR generácie III+ môže dodať rad renomovaných svetových výrobcov. Dodávateľ elektrárne bude vybraný následne v ďalších etapách prípravy projektu. Samotná voľba dodávateľa nie je predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Environmentálne aj bezpečnostné požiadavky na všetky typy reaktorov sú zhodné a ich vplyvy sú uvažované v ich potenciálnom maxime (to znamená, že parametre použité na posúdenie vplyvov konzervatívne pokrývajú parametre zariadení všetkých do úvahy prichádzajúcich dodávateľov – obálková metóda). Referenčné riešenia. ... pokračovať

11) Aký je aktuálny stav životného prostredia v navrhovanom území?

Navrhovaná činnosť je umiestnená v priestore nadväzujúcom na súčasný areál jadrových zariadení Jaslovské Bohunice. Dotknuté územie nie je husto zaľudnené. Vzťah obytnej zástavby (mestá a obce) je dlhodobo konsolidovaný a vzdialenosť zástavby od areálu jadrových zariadení, resp. od plochy na umiestnenie a výstavbu nového jadrového zdroja, je dostatočná. Kvalita ovzdušia je vyhovujúca. Na dotknutom území nie je indikované prekračovanie legislatívnych limitov. Hluková situácia je daná prelínaním hluku z rôznorodých činností (doprava, priemysel, poľnohospodárstvo), ktoré zodpovedajú charakteru krajiny. Dominantným zdrojom hluku v zastavanom území obcí je cestná doprava, areál jadrových zariadení tu nemá, s ohľadom na viac ako dostatočnú vzdialenosť, akusticky významný vplyv.  ... pokračovať

12) Aké budú nároky na pracovné sily?

Predpokladaný počet stálych zamestnancov elektrárne je 650 osôb s nárastom približne o 1000 externých pracovníkov prítomných v čase pravidelných odstávok elektrárne.

13) Aké sú očakávané vplyvy na životné prostredie a verejné zdravie?

Posudzovanie očakávaných vplyvov projektu NJZ na životné prostredie a na verejné zdravie je súčasťou  SPRÁVY. Ako podklad SPRÁVY bola vypracovaná samostatná podkladová štúdia „Hodnotenie zdravotných rizík a vplyv zámeru na zdravie obyvateľov“. Na hodnotenie aktuálneho stavu zdravia obyvateľstva v lokalite jadrových zariadení Jaslovské Bohunice bolo vybratých spolu 27 indikátorov, ktoré v kompletnom spracovaní popisujú stav obyvateľstva z mnohých uhlov pohľadu. Všetky zdravotné indikátory sú hodnotené v rôznom časovom rozpätí rokov 1993 až 2012. Negatívny vplyv jadrových zariadení na zdravotný stav obyvateľstva (v porovnaní s podobnými lokalitami vo vzdialenejšom okolí, ktoré nemohli byť ovplyvnené žiadnymi vplyvmi jadrovej elektrárne), nebol identifikovaný v žiadnom z 27 indikátorov. ... pokračovať

14) Aké sú bezpečnostné charakteristiky novej generácie reaktorov?

Reaktory generácie III a III+ sú bezpečnejšie ako reaktory predchádzajúcich generácií. Ich vývoj bol iniciovaný snahou zlepšiť prevádzkovo-spoľahlivostné ukazovatele reaktorov generácie II a zároveň ďalej zlepšovať bezpečnostné charakteristiky. Za jadrovú bezpečnosť na príslušnom jadrovom zariadení zodpovedá držiteľ povolenia (licencie), teda prevádzkovateľ príslušného jadrového zariadenia. Kontrolným orgánom v oblasti jadrovej bezpečnosti na území Slovenskej republiky je Úrad jadrového dozoru (ÚJD SR), ktorý kontroluje, či všetky činnosti držiteľov povolení sú v súlade s pravidlami zaistenia jadrovej bezpečnosti. Úrad vykonáva štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení tak, aby jadrová energia v Slovenskej republike bola využívaná bezpečne a aby nedošlo k ohrozeniu zdravia obyvateľstva, k poškodeniu majetku a životného prostredia. Základné bezpečnostné charakteristiky reaktorov generácií III a III+ vo vzťahu k predchádzajúcim generáciám sú:  ... pokračovať

15) Aký bude ďalší postup investičnej prípravy?

Nový jadrový zdroj bude podliehať tak bežným postupom pri umiestňovaní a povoľovaní stavby, ako aj špecifickým postupom pre jadrové zariadenia. Projekt v súčasnej dobe úspešne pokračuje realizáciou činností v rámci predprípravnej etapy projektu NJZ podľa schváleného harmonogramu, to znamená spracovaním dokumentov, analýz, štúdií a prieskumov potrebných pre územné konanie, výber dodávateľa NJZ, zabezpečenie financovania projektu a pre prípravu súvisiacich a vyvolaných investícií.