Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Bezpečnosť jadrových elektrární

Pojem jadrová bezpečnosť je definovaná v Atómovom zákone, ako „stav a schopnosť jadrového zariadenia alebo prepravného zariadenia a ich obsluhy zabrániť nekontrolovanému rozvoju štiepnej reťazovej reakcie alebo nedovolenému úniku rádioaktívnych látok, alebo ionizujúceho žiarenia do pracovného prostredia, alebo do životného prostredia a obmedzovať následky nehôd a havárií jadrových zariadení, alebo následky udalostí pri preprave rádioaktívnych materiálov“.

Za jadrovú bezpečnosť na príslušnom jadrovom zariadení zodpovedá držiteľ povolenia (licencie), teda prevádzkovateľ príslušného jadrového zariadenia.
Kontrolným orgánom v oblasti jadrovej bezpečnosti na území Slovenskej republiky je Úrad jadrového dozoru (ÚJD SR), ktorý kontroluje, či všetky činnosti držiteľov povolení sú v súlade s pravidlami zaistenia jadrovej bezpečnosti.

Poslaním Úradu jadrového dozoru je vykonávať štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení tak, aby jadrová energia v Slovenskej republike bola využívaná bezpečne a aby nedošlo k ohrozeniu zdravia obyvateľstva, poškodeniu majetku a životného prostredia.

Pre plnenie tohto poslania ÚJD SR využíva tieto nástroje:

Ďalej úrad zaručuje občanom SR, ako i medzinárodnému spoločenstvu, že jadrová energia sa na území SR bude využívať výlučne na mierové účely a že slovenské jadrové zariadenia sú projektované, budované, prevádzkované a vyraďované v súlade s príslušnou legislatívou.

Bezpečnostné bariéry

Úlohou bezpečnostných bariér v jadrovej elektrárni je zabrániť úniku produktov štiepenia a ich šírenie do životného prostredia. Ako hlavné bariéry slúžia:

Bezpečnostné systémy

Prvoradou úlohou komplexu bezpečnostných systémov inštalovaných v jadrovej elektrárni je (v prípade potreby) zabezpečenie troch hlavných cieľov:

Bezpečnostné systémy sú viacnásobne zálohované - v najmodernejších jadrových elektrárňach až štvornásobne.

Sú schopné vykonávať špecifické funkcie v prípade nehody alebo havárie, ale je možné ich použiť aj pre iné viaceré úlohy. Pracujú na rôznych fyzikálnych princípoch, sú odolné voči jednoduchým poruchám a sú konštruované tak, aby odolali nepriaznivým podmienkam v prípade havárie - napr. vysoká teplota, tlak, vlhkosť, radiácia.

Medzi najvýznamnejšie bezpečnostné systémy patria: